Til hovedinnhold

Solceller på nærings- og industribygg

Med solceller på taket av et nærings- eller industribygg kan dere bidra til det grønne skiftet, redusere strømregningene og svare ut formelle krav til bygget på en kostnadseffektiv måte. Våre elektrikere gir dere solcellerådene dere trenger, og bistand til monteringen.

Stort solcelleanlegg på taket til ASKO i Lillesand. Foto.
  • Grønn profil
  • Spar strøm
  • Mulighet for støtte

Hvorfor velge solceller på næringsbygg?

Solceller bidrar til lavere kostnader da dere blir deres egen energiprodusent, og kan redusere andelen energi som kjøpes fra nettet. Det gir også bygget og selskapet en grønn profil, samtidig som det bidrar til det grønne skiftet.

Krav nasjonalt og fra EU

Både nasjonalt og i EU stilles det stadig strengere krav til energiløsninger og redusert strømforbruk. TEK17 stiller blant annet krav om at bygninger som har over 1000 m2 oppvarmet BRA skal dekke 60 prosent av normert netto varmebehov med energifleksible løsninger. Det vil si løsninger som kan bruke ulike energikilder, for eksempel solenergi.

TEK17 gir også inntil 10 kWh/m2 høyere rammekrav per år til bygg som produserer egen fornybar elektrisitet, forutsatt av produksjonen er på minst 20 kWh/m2 oppvarmet BRA per år.

Slik velger dere riktig solceller på næringsbygget

Når dere skal velge solceller til et nærings- eller industribygg, er det flere ting å ta hensyn til. Det første dere må tenke på er hvor stort anlegget skal være. En slik vurdering bør ta utgangspunkt i byggets effektbehov, og dimensjoneringen av anlegget bør gjøres i henhold til dette.

Poenget er at selve bygget bør bruke mest mulig av den produserte energien da dette er mer lønnsomt enn å selge overskuddsenergi tilbake til nettet.

Taket påvirker mulighetene

Samtidig spiller forhold ved bygget inn. Dere må selvsagt ta hensyn til retning og vinkel på takflatene, type tak, størrelsen på taket og solforholdene på tomta.

Fordelen på nærings- og industribygg er at de ofte har store og flate, eller tilnærmet flate, tak. Dermed er det god plass til anlegg som produserer bra med energi. I tillegg er det gode muligheter til å plassere eller vinkle panelene i best mulig retning for å få mest mulig innstråling fra sola.

Mange næringsbygg er dessuten såpass høye at de slipper unna mange av hindringene som gir skygge på lavere bygg.

Hvor mye strøm sparer dere på solceller?

Hvor mye strøm det er mulig å spare ved å installere et solcelleanlegg, er først og fremst avhengig av størrelsen på anlegget og hvor mye strøm som produseres.

Eksempel på hvor mye ditt bygg kan spare med solceller

Et solcelleanlegg som dekker et areal på omtrent 650 kvadratmeter med en installert effekt på 100 kW, vil kunne produsere 130 kWh per kvadratmeter årlig. Det tilsvarer en årlig totalproduksjon i underkant av 85 000 kWh, som altså er potensialet for strømsparing ved å montere et solcelleanlegg.

Solcelleanlegg montert på Listaheimen. Dronefoto

Faktorer som påvirker energiproduksjonen

Husk at værforhold gjennom året, solforholdene og plassering og vinkling av panelene er viktige faktorer som vil påvirke hvor stor energiproduksjonen i praksis blir. I tillegg må energien som blir produsert faktisk bli brukt, for at dere skal spare strøm og penger. Derfor er det viktig å gjøre en grundig analyse av byggets effektbehov for så å dimensjonere anlegget i henhold til dette.

Våre elektrikere kan hjelpe dere med mer presise estimater og informasjon om hvordan solceller kan hjelpe din bedrift.

Er det mulig å få økonomisk støtte for solceller til næringsbygg?

For private husholdninger har Enova støtteordninger for montering av solcelleanlegg, men noe tilsvarende finnes ikke for næringsbygg. Det kan likevel være mulig å få støtte.

Støtte fra kommunen

Oslo kommune har blant annet et solcelletilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg. Tilsvarende ordninger kan også finnes i andre kommuner.

Støtte fra andre eksterne aktører

Det kan dessuten være muligheter for støtte hos andre aktører, slik som Innovasjon Norge. Enkelte av disse er beregnet på spesifikke bransjer som for eksempel landbruk. Uansett kan det lønne seg å sjekke hvilke muligheter som finnes.

Hvilken type solcelle passer til næringsbygg?

De fleste nærings- og industribygg har flate eller tilnærmet flate tak, og er derfor svært godt egnet for solceller.

På flate tak monteres som regel tradisjonelle solcellepaneler på stativer som vinkles omtrent 10 grader. Grunnen for vinkelen er fordi en brattere vinkel vil føre til at det kastes skygger på raden bak, noe som reduserer effektiviteten betraktelig. Ofte vinkles panelene, i de ulike radene, i litt ulike himmelretninger for å få en jevnest mulig strømproduksjon gjennom dagen.

Ta kontakt med elektriker

Hva som er best på akkurat deres bygg må avgjøres etter en befaring. Våre elektrikere hjelper dere både med råd om solceller på industribygg og montering av anlegget. 

Kontakt elektriker nå